toper

Aktualno�ci


poprzedni lista nast�pny

2005-07-18

Rusza Kampania Europejskiego Dnia bez Samochodu i Europejskiego Tygodnia Zr�wnowa�onego Transportu

Szanowni Pa�stwo,

Mi�o nam poinformowa�, �e Kampani� "Europejski Dzie� bez Samochodu" w tym roku, podobnie jak w ubieg�ym, koordynuje Instytut Spraw Obywatelskich. Tegoroczna Kampania zosta�a rozszerzona o element "Europejskiego Tygodnia Zr�wnowa�onego Transportu". W pierwszej po�owie lipca do gmin na terenie ca�ego kraju zostan� przes�ane zaproszenia Ministra �rodowiska do wzi�cia udzia�u w Kampanii.

Prosimy o systematyczne odwiedzanie naszej strony internetowej poniewa� na niej publikowa� b�dziemy wszelkie istotne informacje dla podmiot�w zainteresowanych udzia�em w Kampanii.

Rafa� G�rski
Koordynator Krajowy Kampanii


poprzedni lista nast�pny