toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-11-08

Zaproszenie na trzecie spotkanie Koordynator�w Lokalnych akcji "Dzie� bez Samochodu"

Mamy przyjemno�� zaprosi� Pa�stwa na trzecie spotkanie Koordynator�w Lokalnych akcji "Dzie� bez Samochodu", kt�re odb�dzie si� w dniu 23 listopada o godzinie 12:00 w siedzibie Ministerstwa �rodowiska na ul. Wawelskiej 52/54 w sali 330 w Warszawie.

Spotkanie to b�dzie mia�o na celu podsumowanie i ewaluacj� Kampanii. Zostan� tak�e rozdane nagrody laureatom konkursu na najlepszego Koordynatora Lokalnego.

Spotkanie nie powinno trwa� d�u�ej ni� 1,5 godziny.
Instytut nie zwraca koszt�w podr�y.

Osoby kt�re otrzyma�y nagrody oraz wyr�nienia prosimy o osobiste stawienie si� na spotkaniu.

Z powa�aniem

Bartosz Malinowski
Instytut Spraw ObywatelskichInter City