toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-09-23

Gdynia - sprawozdanie

Sprawozdanie z akcji Dzie� Bez Samochodu w Gdyni

Nasze pierwsze dzia�ania zacz�y si� ju� po godzinie 8 rano. Uczniowie Pierwszej Spo�ecznej Szko�y Podstawowej do szko�y przyjechali na �y�worolkach, rowerkach i hulajnogach. G��wnym dzia�aniem by� AUTOCHODZIK - autorski projekt realizowany przez szko�� we wsp�pracy z Fundacj� Bezpieczny Krok na Prz�d. Dzieci pozna�y zasady bezpiecznego ruchu drogowego. Podczas zaj�� lekcyjnych realizowana by�a �cie�ka edukacyjno - informacyjna, dotycz�ca rozwoju cywilizacyjnego (�rodki transportu, transport przysz�o�ci a rower). Specjalne przygotowane scenariusze lekcji infomowa�y o alternatywnych formach transportu, sp�dzania wolnego czasu, o zagro�eniach i korzy�ciach p�yn�cych z rozwoju motoryzacji dla przyrody i biznesu. Na lekcjach j.polskiego i historii prezentowane by�y �rodki transportu dzis i dawniej, za� na lekcji wychowanie fizycznego - rower pe�ni� kluczowy eksponat �wicze�. Poza dzia�animi na terenie szko�y dzieci przesz�y Szlakiem Sowy - szlakiem ekologiczno-rowerowym, uruchomionym w ramach dzia�a� Gdy�skiego Liceum Autorskiego.

W Gdy�skim Liceum Autorskim i Gimnazjum poza zaj�ciami dydaktycznymi tematycznie po�wi�conymi obchodom Dnia Bez Samochodu, m�odzie� zorganizowa�a heppening przed Domem Handlowym "Batory" w Gdyni, po��czony z rozdawaniem ulotek informacyjnych o akcji, ulotek informacyjno - edukacyjnych o korzy�ciach i zagro�eniach zwi�zanych z rozwojem transportu ko�owego oraz pokazem wyczynowej jazdy na rowerze. Do szko�y m�odzie� przyjecha�a na rowerach. Na zaj�ciach lekcyjnych prowadzona by�a prezentacja prac uczniowskich dotycz�cych zanieczyszcze� powodowanych przez transport drogowy, ochrony �rodowiska, alternatywnych ekologicznych �rodk�w transportu, pokazy r�nych rodzaj�w rower�w, warsztaty dotycz�ce budowy, konserwacji, narz�dzi i napraw rowerowych.

Niestety nie dopisa�a nam pogoda i kilka zaplanowanych dzia�a� ulicznych nie odby�o si�, np. parada uliczna. Uczestnicy rozdali ponad 400 ulotek.

Dzia�ania nasze �ledzi� dziennikarz z Gazety Wyborczej. Informacja i sprawozdania z akcji prezentowane sa na bie��co na stronach internetowych szk� i FOP (www.gla.edu.pl ; www.fop.razem.pl; www.pssp.gla.edu.pl)


PIERWSZA SPO�ECZNA SZKO�A PODSTAWOWA "Dzieci Zjednoczonej Europy"

GDY�SKIE LICEUM AUTORSKIE STO i PIERWSZE SPO�ECZNE GIMNAZJUM

FEDERACJA ORGANIZACJI POZARZ�DOWYCH "FOP" W GDYNI

W��czy�y si� aktywnie w akcje popularyzuj�c� ide� Dnia Bez Samochodu w Gdyni

FEDERACJA ORGANIZACJI
POZARZ�DOWYCH "FOP" W GDYNIInter City