toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-09-23

Dzier�oni�w-fotoreporta�

22 wrze�nia w ca�ej Europie obchodzony jest "Dzie� bez samochodu". Przygotowania do obchod�w trwa�y we wszystkich gminach naszego powiatu. W�jtowie i burmistrzowie spotkali si�, by podpisa� list intencyjny w sprawie wsp�lnego prowadzenia dzia�a� zmierzaj�cych do rozwoju �rodk�w transportu przyjaznych �rodowisku i budowy �cie�ek rowerowych. Na dzier�oniowskim rynku odby�o si� spotkanie rowerzyst�w powiatu dzier�oniowskiego podczas kt�rego by�o mo�na oznakowa� sw�j rower. 22 wrze�nia najlepiej korzysta� z komunikacji miejskiej, rower�w, b�d� uda� si� do pracy pieszo.


Zostawcie swoje cztery k�ka w gara�u i do pracy wybierzcie si� pieszo, rowerem, lub autobusem...Warto, nie tylko w tym dniu.

ZOBACZCIE ZDJ�CIA!

Urz�d Miasta Dzier�oni�wInter City