toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-09-23

D�browa Tarnowska - fotoreporta�

W dniach 21-22.09.2004 r. w D�browie Tarnowskiej obchodzony jest EUROPEJSKI DZIE� BEZ SAMOCHODU.

Dzisiaj o godz. 13.00 grupa oko�o 60 os�b z 3 d�browskich szk�: Szko�y Podstawowej nr1 oraz Gimnazjum nr 1 i 2 wyruszy�a na wycieczk� rowerow�, promuj�c zdrowy styl �ycia, wolny od ha�asu i spalin samochodowych. Grup� prowadzi� dyrektor D�browskiego Domu Kultury Pawe� Chojnowski oraz: Wiceburmistrz D�browy Tarnowskiej - Marek Minorczyk, Gra�yna Gawlik - Kierownik Miejsko - Gminego O�rodka Sportu i Rekreacji oraz nauczyciele - opiekunowie poszczeg�lnych grup uczni�w.

Dzi�ki wsparciu d�browskiej policji trasa przejazdu, kt�ra wiod�a przez ul. Zazamcze - Ole�nic� - Wielopole - ul. Ole�nick� (w sumie licz�ca blisko 10 km) by�a bezpieczna. Radiow�z prowadzi� grup� rowerzyst�w, opiekunowie czuwali nad swoimi uczniami, wszyscy bez szwanku, za to z mi�ymi wra�eniami, wr�cili do dom�w. Nie licz�c drobnych usterek �a�cucha u dw�ch uczestniczek wycieczki i skutk�w zbyt bliskiej jazdy na zakr�cie obok siebie dw�ch ch�opc�w (sko�czy�o si� na strachu!). W dniu jutrzejszym dalszy ci�g obchod�w Dnia bez Samochodu: koncert galowy laureat�w Konkursu Talent�w (ze szk� w gminie D�browa Tarnowska), wystawa najlepszych prac plastycznych wyr�nionych w konkursie na temat bezpiecze�stwa na drodze, wyst�py d�browskich przedszkolak�w, mecz pi�karski pomi�dzy reprezentacjami Sm�gorzowa i Szarwarku i kie�baski z grilla dla dzieci i m�odzie�y bior�cej udzia� w d�browskiej imprezie. Patronat nad Europejskim Dniem bez Samochodu sprawuje Burmistrz D�browy Tarnowskiej Stanis�aw Pocz�tek

zobacz zdj�cia

Krzysztof OrwatInter City