toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-09-23

�widnica - sprawozdanie.

Na rowerach, �agl�wkach, na linach i kolej�

Na rowerze przyby� wczoraj do pracy Prezydent �widnicy Wojciech Murdzek. W �widnicy, podobnie jak w wielu polskich miastach obchodzony by� Europejski Dzie� bez Samochodu.

Wi�kszo�� pracownik�w Urz�du Miejskiego w �widnicy przyby�a do pracy na pieszo, wiele os�b przyjecha�o rowerami, ale w najbardziej oryginalny spos�b przyby�a do pracy Edyta Czerniec z Departamentu Rozwoju Gospodarczego - wyposa�ona w deskorolk�, profesjonalne ochraniacze i kask.

Ju� drugi rok z rz�du zamkni�ty by� tak�e parking przed Urz�dem Miejskim, kt�ry uczniowie �widnickich Szk� Podstawowych pomalowali kred� w r�nokolorowe wzory. Najcz�stszym motywem by� oczywi�cie rower, kt�ry w ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu promowany jest jako najbardziej ekologiczny �rodek transportu.
Swojego portretu na rowerze doczeka� si� tak�e Prezydent Miasta.

22 wrze�nia odby� si� tak�e w �widnicy Dzie� Wspinaczki organizowany wsp�lnie przez Urz�d Miejski, G�rskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Sekcj� Wa�brzysko-K�odzk� oraz Pa�stwow� Stra� Po�arn�.
Impreza odbywa�a si� na terenach Jednostki Ratowniczo-Ga�niczej przy al. Niepodleg�o�ci i uczestniczy�a w niej m�odzie� ze �widnickich szk� ponadgimnazjalnych, kt�ra nie tylko mia�a okazj� powspina� si� na linach, ale r�wnie� obejrze� filmy o g�rach, wzi�� udzia� w pokazach ratowniczych i pokazach umiej�tno�ci wspinaczkowych oraz zwiedzi� siedzib� stra�y po�arnej.

Zar�wno obchody Mi�dzynarodowego Dnia bez Samochodu jak i atrakcje Dnia Wspinaczki odbywa�y si� w reaktywowanym Ksi�stwie �widnicko-Jaworskim w ramach imprezy pod nazw� "Ksi���cy Szkwa�". Podczas weekendu 18-19 wrze�nia odby�y si� tak�e regaty �eglarskie w klasie omega oraz przeja�d�ki drezynami kolejowymi.
W najbli�szy weekend planowany jest w �widnicy dwudniowy Festyn �eglarski oraz Ksi���cy Rajd Rowerowy. Odbywaj� si� tak�e liczne konferencje zwi�zane z ochron� �rodowiska, bezpiecze�stwem oraz promuj�ce alternatywne �rodki transportu.

Rzecznik Prasowy
UM w �widnicy
Rafa� BednarzInter City