toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-09-22

Pozna� namawia...

Zostaw auto w domu!
Wsi�d� do tramwaju!
Pojed� rowerem!
Pospaceruj ulicami Poznania!
Daj odetchn�� naszemu miastu!

�roda, 22 wrze�nia – Tw�j Dzie� Bez Samochodu!

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku Pozna� aktywnie w��cza si� w obchody „Europejskiego Dnia bez Samochodu”. Tematem przewodnim tegorocznych obchod�w jest „Bezpiecze�stwo dzieci na drodze”. Urz�d Miasta Poznania przygotowa� szereg akcji, kt�re – mamy nadziej� - zach�c� poznaniak�w do proekologicznych zachowa� w tym dniu i do odkrycia, �e w zat�oczonym mie�cie mo�na wygodnie porusza� si� nie tylko samochodem (szczeg�y akcji w za��czniku):

- „Udowodnij, �e jeste� kierowc�”

- „Za�wie� przyk�adem”

- „Rowerowy przejazd przez Pozna�”

- „Kursy zabytkowego tramwaju”

- „Zwiedzanie zajezdni tramwajowej przy ul. G�ogowskiej”


Celem kampanii ,,Dzie� bez Samochodu” jest u�wiadomienie mieszka�com miast zagro�e� wynikaj�cych z niekontrolowanego rozwoju motoryzacji. Do�wiadczenia pa�stw Europy Zachodniej i Stan�w Zjednoczonych dowodz�, �e masowa motoryzacja jest najbardziej energoch�onnym i najgro�niejszym dla �rodowiska rozwi�zaniem komunikacyjnym. Zanieczyszczenie powietrza w miastach przekracza dopuszczalne normy. Nat�enie ruchu samochod�w w centrum miast powoduje tak�e niezmierny ha�as i ci�g�e korki. To wszystko wp�ywa na obni�enie jako�ci �ycia. Zorganizowanie "Dnia bez Samochodu" ma s�u�y� mi�dzy innymi promocji alternatywnych �rodk�w transportu miejskiego, w tym tak�e komunikacji zbiorowej. Akcji ,,Dzie� bez Samochodu” patronuje Komisja Europejska. Patronat wi��e si� mi�dzy innymi z dofinansowaniem tych miast, kt�re wdra�aj� proekologiczne rozwi�zania komunikacyjne. Z inicjatywy Komisji Europejskiej powsta� te� Klub Miast Bez Samochodu, do kt�rego ka�dego roku przyst�puj� kolejne miasta z ca�ego �wiata.

Wiecej informacji na stonach:
http://www.city.poznan.pl/mim/strony/index.html

http://www.city.poznan.plInter City