toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-09-22

Prezydenci na rowerach!

Dzi� „Europejski Dzie� bez Samochodu”. Prezydent Jerzy Kropiwnicki, jak zwykle, przyszed� do urz�du pieszo. Wiceprezydent Miros�aw Orzechowski dotar� do pracy tramwajem. Natomiast wiceprezydenci Karol Ch�dzy�ski i Marek Michalik przyjechali na rowerach.

- Podr� do pracy zaj�a mi mniej czasu ni� zazwyczaj. Rowerem jecha�em z Ba�ut do centrum miasta kr�cej ni� samochodem – powiedzia� wiceprezydent Marek Michalik.

Idea „Dnia bez Samochodu” jest promowana w Polsce od 3 lat. Nasz kraj jest na trzecim miejscu w Europie pod wzgl�dem liczby miast, kt�re uczestnicz� w akcji. Polsk� wyprzedza tylko Hiszpania i Austria.

W �odzi odb�dzie si� dzisiaj wiele imprez promuj�cych inne ni� samoch�d �rodki lokomocji. Organizatorzy zapraszaj� na manifestacj� rowerow�, kt�ra rozpocznie si� na pl. Wolno�ci o 16. Rowerzy�ci przejad� ul. Piotrkowsk� do pasa�u Schillera, gdzie odb�d� si� konkursy i wyst�py zespo��w muzycznych. Zarz�d Dr�g i Transportu odda dzi� do u�ytku 8 stojak�w rowerowych obok przej�cia podziemnego po p�nocnej stronie skrzy�owania ul. Piotrkowskiej i al. Mickiewicza.

Od godz. 9 do 17 potrwa dzie� otwarty w zajezdniach tramwajowych MPK przy ul. Telefonicznej, D�browskiego i Pabianickiej.
Odb�dzie si� r�wnie� parada zabytkowych tramwaj�w. Stare tramwaje wyjad� z zajezdni przy ul. D�browskiego o godz. 13 i przejad� tras�: Rzgowska - pl. Niepodleg�o�ci – Piotrkowska – al. Ko�ciuszki – Zachodnia – Dolna – �agiewnicka – Warszawska – �agiewnicka – Dolna – Zachodnia – Ogrodowa – P�nocna.

Z okazji „Dnia bez Samochodu” magistrat og�osi� konkurs dla ��dzkich firm na najwi�ksz� liczb� pracownik�w, kt�rzy 22 wrze�nia przyjad� do pracy rowerami. Konkurs pn. „Rowerem do pracy” odbywa si� w dw�ch kategoriach: ma�ych i �rednich przedsi�biorstw (do 50 pracownik�w) oraz du�ych firm (powy�ej 50 pracownik�w). Wygrywa ten zak�ad pracy, w kt�rym najwi�kszy procent pracownik�w dotrze do niego na rowerach. Wyniki konkursu zostan� og�oszone w pasa�u Schillera mi�dzy godz. 16 a 19. Zwyci�ski zak�ad pracy otrzyma 25 bezp�atnych karnet�w do Parku Wodnego.

Urz�d Miasta �odziInter City