toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-09-22

A jednak popieraj�...

Mimo �e Bia�ystok oficjalnie nie przy��czy� si� do DBS urz�dnicy wyra�nie popieraj� t� akcj�.

Pracownicy Urz�du Marsza�kowskiego Wojew�dztwa Podlaskiego bior� udzia� w akcji „Dzie� bez Samochodu”.
Codzienny �rodek komunikacji, jakim jest samoch�d, zamienili dzi� na rower lub przyszli do pracy na piechot�. Po przybyciu podzielili si� swoimi wra�eniami:

Karol Tylenda, cz�onek Zarz�du Wojew�dztwa Podlaskiego:

- Nie przypuszcza�em, �e rowerem dojad� szybciej do pracy ni� samochodem. Dzisiejsza pogoda bardzo mi w tym pomog�a, szczeg�lnie wiatr. Uwa�am, ze takich akcji powinno by� jak najwi�cej, poniewa� one ��cz� ludzi i przybli�aj� problematyk� takich zjawisk, jak np. zanieczyszczenie �rodowiska czy bezpiecze�stwo rowerzyst�w na drogach.

Zbigniew Krzywicki, przewodnicz�cy Sejmiku Wojew�dztwa podlaskiego powiedzia�:

- Niestety nie przyjecha�em dzi� do pracy na rowerze, ale popieram t� akcj� i przyszed�em na piechot�. Istotne jest to, �e my dajemy sygna�, i� warto porusza� si� na rowerze dla zdrowia i tworzy� instytucjonalne przes�anki do tego, aby samoch�d nie by� jedynym �rodkiem komunikacji dla nas. W�adze samorz�dowe musz� by� uwra�liwione na t� kwesti� przez tworzenie �cie�ek rowerowych i wydzielonych pas�w spacerowych.

Janusz Krzy�ewski, Marsza�ek Wojew�dztwa Podlaskiego i Zbigniew Krzywicki, Przewodnicz�cy Sejmiku Wojew�dztwa Podlaskiego zapraszaj� mieszka�c�w Podlasia do uczestnictwa w Europejskim Dniu bez Samochodu.

W �rod�, 22 wrze�nia do pracy udajemy si� rowerem, na piechot�, lub autobusem.

Akcja zwi�zana z promocj� zdrowego trybu �ycia i ochron� naszego �rodowiska wpisuje si� w kalendarz przedsi�wzi�� Samorz�du Wojew�dztwa Podlaskiego. Jednak jej rezultaty b�d� widoczne, gdy akcj� wespr� mieszka�cy regionu, a nag�o�ni� j� lokalne media. Remontowany Urz�d Marsza�kowski (ul. Wyszy�skiego 1) ju� posiada 2 parkingi dla rowerzyst�w: urz�dnik�w oraz dla klient�w. Jak wida� realizujemy czynnie projekt: „Urz�d przyjazny rowerzystom”, zach�caj�c prezydent�w podlaskich miast, starost�w, w�jt�w a tak�e w�a�cicieli i administrator�w budynk�w, do w��czenia si� w jego realizacj�. Niechaj podlaskie miasta i gminy stan� si� przyjazne rowerzystom a promocja zdrowego stylu �ycia, stanie si� elementem promocji naszego regionu.

Takie przedsi�wzi�cia u�atwi� r�wnie� przekonanie urz�dnik�w do konieczno�ci budowania �cie�ek rowerowych, budowania naszych miast bardziej przyjaznym mieszka�com. Tegoroczna akcja Dzie� bez samochodu przebiega pod wa�kim has�em „Bezpiecze�stwo dzieci na drodze”. Trudno sobie wyobrazi� aby rower, pieszy, czy te� autobus na opuszczonej ulicy m�g� naszym dzieciom zagrozi�. Przy��czmy si� zatem do tej akcji. Poka�my sobie i innym, �e potrafimy chocia� ten jeden dzie� w roku oby� si� bez samochodu.

Sw�j udzia� w kampanii zadeklarowa�o 109 polskich miast. Na li�cie, kt�r� publikuje koordynator projektu 22wrzesien.org, znalaz�y si� tylko 3 o�rodki z Podlasia: Urz�d Miejski w Czarnej Bia�ostockiej; Urz�d Miejski w Suwa�kach oraz Urz�d Miasta w Bielsku Podlaskim. Samorz�d Wojew�dztwa Podlaskiego z ca�ych si� popieraj� t� akcj�.

Bo�ena Bednarek Rzecznik Marsza�ka Wojew�dztwa PodlaskiegoInter City