toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-09-22

Radio S�upsk nadaje ...

Tegoroczny Dzie� bez Samochodu przebiega� b�dzie pod has�em "Bezpiecze�stwo dzieci na drodze". W centrum miasta od godziny 11.00 do 17.00 odbywa� si� b�d� 22 wrze�nia w �rod� zabawy, konkursy i pokazy artystyczne.

Na Starym Rynku stanie autobus MZK, kt�ry pomaluj� uczniowie s�upskich szk�. Upi�kszony pojazd przez ca�y rok je�dzi� b�dzie po S�upsku, zach�caj�c zmotoryzowanych mieszka�c�w do spacer�w, korzystania z rower�w i komunikacji zbiorowej. Przez ca�y dzie� za okazaniem dowodu rejestracyjnego pozostawionego na parkingu samochodu S�upszczanie b�d� mogli podr�owa� �rodkami komunikacji miejskiej bezp�atnie. W godzinach od 11.00 do 15.00 na Starym Rynku przed kinem "Milenium" policjanci bezp�atnie znakowa� b�d� rowery. Otwarte studio plenerowe Radia S�upsk stanie na skwerze przy ulicy Bema. Od godziny 13.00 do 16.00 prowadzona st�d b�dzie audycja, w kt�rej b�dzie miejsce m.in. na rozmowy o ratownictwie drogowym, spotkanie z koszykarzami.
Czarnych S�upsk i aktorami Nowego Teatru. Na 13.45 zapraszamy na historyczny spacer po �r�dmie�ciu S�upska.
Ulice: Nowobramska, Zamenhofa, Piekie�ko na odcinku od ul. Wary�skiego do ul. Grodzkiej oraz ul. Filmowa na odcinku od ul. Nowobramskiej do ul. Jedno�ci Narodowej a tak�e Stary Rynek wy��czone b�d� z ruchu.

PRZEZ CA�Y DZIE� 22 WRZE�NIA 2004 R. OSOBY ZA OKAZANIEM DOWODU REJESTRACYJNEGO POJAZDU B�D� MOG�Y PODRӯOWA� �RODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ BEZP�ATNIE

Program:

UL. STARY RYNEK 11.00 - 17.00 (MCK, MZK, PKS)
om�wienie ideii "Europejskiego Dnia bez Samochodu", malowanie autobusu MZK S�upsk przez m�odzie� szkoln�, bezpieczna droga z PKS S�upsk.

11.05 - ZABAWY DLA NAJM�ODSZYCH

wyst�p Mateusza i Patryka Rekowskich, malowanie przez najm�odsze dzieci kred� na asfalcie w ramach konkursu pn. "Moja ulubiona zabawka", otwarcie salonu makija�u artystycznego malowania twarzy, og�oszenie konkursu na ekologiczne, zdrowe, has�o rowerowe, konkurs dla przedszkolak�w pn. "Czy znam przyrod�", konkurs dla przedszkolak�w pn. "Jak zbudowany jest rower", wyst�py wokalne przedszkolak�w.

12.00 - KONKURS EKOLOGICZNY DLA DZIECI STARSZYCH

wyst�p Anny Wenc�awskiej i Klaudii Huk, konkurs pn. "Czy znasz przyrod�", "Czy znasz znaki drogowe", konkurs pt. "Jakie znasz ptaki?".

13.00 - STUDIO PIOSENKI MCK

wyst�p Moniki Baranowskiej, og�oszenie konkursu plastycznego dla dzieci starszych, konkurs ekologiczny pt. "Jak si� nazywa to co p�ywa?", akcja plenerowa pt. "Najwi�kszy narysowany rower �wiata", og�oszenie konkursu sprawno�ciowego na rowerze.

15.00 -ROSTRZYGNI�CIE KONKURSU PKS S�UPSK *

wr�czanie nagr�d m.in. rower.

15.00 - STUDIO PIOSENKI MCK,

wyst�p Teatru Ta�ca "Noemi", wyst�p Anny Nowej i Ady Kalskiej, konkurs o tytu� "Mistrza Pompki", roztrzygni�cie konkursu na ekologiczne, zdrowe has�o rowerowe.

16.30 - PARADA ROWEROWA

(Aktywne Pomorze) wielkie zdj�cie "Ekologiczne", start Rajdu Rowerowego. UL. FILMOWA - RADIO S�UPSK, G�OS S�UPSKI, AKTYWNE POMORZE

13.00 - 16.00 wystawa rowerowa, pokazy ratownictwa medycznego, spotkanie z koszykarzami "Czarnych S�upsk" i aktorami S�upskiego Nowego Teatru , uliczna redakcja G�osu S�upskiego, program na �ywo Radio S�upsk Koszalin

UL. GRODZKA - MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 12.00 - 13.00, 13.30 - 14.30, 15.00 - 16.00 "W �wiat bajek bez samochodu si� udaj�...", konkursy czytelnicze ze znajomo�ci bajek.

UL. PIEKIE�KO - 12.00 - 16.00 Prezentacja autobus�w MZK, Nord Express, PKS

W �R�DMIE�CIU B�DZIE ZNAJDOWA� SI� PUNKT ZNAKOWANIA ROWER�W - ORGANIZATOR KOMENDA MIEJSKA POLICJI W S�UPSKU.

Radio S�upskInter City