toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-09-22

Pozdrowienia dla �cinawy

Witam Serdecznie!

Jestem zobowi�zany poinformowa� Pa�stwa o dzia�aniach podj�tych przez nasz� gmin� w zwi�zku z Europejskim Dniem bez Samochodu. Z uwagi na niewielki o�rodek miejski jakim jest �cinawa (niewiele ponad 6 tys. mieszka�c�w), nie brali�my udzia�u w konkursie na Koordynatora Lokalnego. Jednak zaproponowali�my gminnym szko�om i wi�kszym przedsi�biorstwom z terenu gminy, aby zaanga�owali si� w dzia�ania, kt�re mia�yby na celu ograniczenie w naszym rejonie ruchu samochodowego i zwi�kszenie bezbiecze�stwa dzieci na drogach. W za��czniku przesy�am pisma, jakie wys�ane zosta�y przez nas do szk� i przedsiebiorc�w. Z telefon�w i przes�anych pism, wiem, �e podj�to dzia�ania edukuj�ce dzieci i m�odzie�, zorganizowane zostan� wycieczki rowerowe itp. Szczeg�owy Raport z Dnia bez Samochodu prze�lemy w terminie p�niejszym.


Pozdrawiam!
Krystian Koszty�a UMiG �cinawa

ul. Rynek 17
59-330 �cinawa
tel.:
fax:
www.scinawa.com.pl

Bartosz Malinowski
ISOInter City