toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-09-21

Kawa�ek ulicy zamiast stolicy.

Kawa�ek ulicy zamiast stolicy.

Mieli�my nadziej�, �e w tym roku b�dziemy wreszcie mogli pochwali� si� sposobem, w jaki Warszawa przy��cza si� do Dnia bez Samochodu.
Niestety, tak si� na pewno nie stanie - m�wi Rafa� G�rski, krajowy koordynator akcji z Instytutu Spraw Obywatelskich.

Dzie� bez Samochodu obchodzony jest w ca�ej Europie 22 wrze�nia.
Jego celem jest pokazanie mieszka�com miast, �e mo�na nie korzysta� z w�asnego samochodu i do pracy przyjecha� np. rowerem lub autobusem.
Stolica Polski oficjalnie przy��cza si� do niego po raz pierwszy.

Na pocz�tku z ruchu samochodowego mia�a zosta� wy��czona du�a cz�� Centrum. W tej chwili wiadomo, �e praktycznie wsz�dzie mo�na b�dzie wjecha� autem. Sto�eczni ekolodzy s� zbulwersowani.

- My przy��czamy si� do akcji ca�y rok, buduj�c metro czy Szybk� Kolej Miejsk� - odpowiada im Lech Kaczy�ski, prezydent Warszawy.

22 wrze�nia b�dzie w tym roku w stolicy obchodzony symbolicznie.
- Zamkniemy tylko kawa�ek ul. Senatorskiej przed Teatrem Wielkim i parking obok ko�cio�a �w. Anny
- zapowiada Stanis�aw Plewako z biura komunikacji urz�du miasta.
- Jednak ul. Senatorsk� b�d� mog�y je�dzi� autobusy i taks�wki.

W �rod� w stolicy mia�o si� odby� wiele imprez.
Jednak jedyn� atrakcj� b�d� koncerty od 11 do 19 na pl. Zamkowym.
Niestety stolica nie zagwarantuje mieszka�com bezp�atnej komunikacji miejskiej, jak na przyk�ad zrobi� to Gda�sk.

�ycie WarszawyInter City