toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-09-20

Europejski Tydzie� Mobilno�ci w Chojnicach.

Europejski Tydzie� Mobilno�ci w Chojnicach.


40-tysi�czne miasto Chojnice w wojew�dztwie pomorskim po raz drugi bierze udzia� w inicjatywie Europejskiego Tygodnia Mobilno�ci. Dni 16-22 wrze�nia ubiegaj� pod znakiem troski o �rodowisko i styl �ycia mieszka�c�w. Program ca�ego tygodnia jest wynikiem zestawienia propozycji r�nych instytucji i organizacji pozarz�dowych zg�oszonych w ramach konkursu "Eko-pomys�, Zdrowa Inowacja". Ka�dy dzie� otrzyma� swoje has�o przewodnie takie jak "�ywe Ulice", "Edukacja poprzez sport" czy "Greenways".

W�r�d podejmowanych inicjatyw warto wskaza� na:

- bezp�atne badania stanu technicznego pojazd�w pod k�tem emisji spalin i stanu o�wietlenia,

- otwarty rajd rowerowy przez przylegaj�ce do miasta tereny Parku Narodowego Bory Tucholskie i Zaborskiego Parku Krajobrazowego,

- "P�ywanie na �niadanie" ka�dego dnia o godzinie 6.00 mo�liwo�� bezp�atnego skorzystania z basenu Parku Wodnego,

- przej�cie uczni�w chojnickich szk� na seans do miejscowego kina po��czone z instruktarzem na temat zachowania zasad bezpiecze�stwa,

- festyn promuj�cy lokalne kluby i stowarzyszenia sportowe,

- festyn rodzinny po��czony z prezentacjami i konkursami dotycz�cymi bezpiecznego poruszania si� rowerem i prezentacj� sprz�tu ratownictwa drogowego,

- otwarte wyk�ady na tematy: roli aktywno�ci fizycznej w profilaktyce chor�b, szkodliwo�ci spalania �mieci, historii miasta i inne


Dzie� 22 wrze�nia jest Dniem Bez Samochodu - przewidziano zamkni�cie ulic w centrum miasta, ulgowe przejazdy komunikacj� miejsk� dla wszystkich mieszka�c�w oraz meeting na Starym Rynku.

Realizacj� inicjatywy wspar�a Komisja Sportu Zwi�zku Miast Ba�tyckich, kt�rego Chojnice s� cz�onkiem.

Strona Europejskiego Tygodnia Mobilno�ci w Chojnicach

Micha� Karpiak
Biuro Integracji Europejskiej
Urz�d Miejski w ChojnicachInter City