toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-09-20

Konferencja prasowa w Ministerstwie �rodowiska

Serdecznie zapraszamy dziennikarzy na konferencje prasow� po�wi�con� kampanii "Europejski Dzie� Bez Samochodu".

Termin: 20 wrze�nia (poniedzia�ek);
Godzina: 13:00;
Miejsce: Ministerstwo �rodowiska, ul. Wawelska 52/54, sala 262;

W konferencji wezm� udzia�: Zbigniew Witkowski - G��wny Konserwator Przyrody, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie �rodowiska; Micha� Nurzy�ski - Dyrektor Biura Edukacji Ekologicznej i Komunikacji Spo�ecznej w M�; Andrzej �urkowski - Prezes zarz�du PKP Intercity; Rafa� G�rski - Koordynator Kampanii Europejskiego Dnia Bez Samochodu; Ma�gorzata Doliwa - Wicekoordynator Ds. Mi�dzynarodowych Europejskiego Dnia Bez Samochodu.

Rafa� G�rski
Instytut Spraw ObywatelskichInter City