toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-09-14

Dzie� bez Samochodu w Krakowie

Miejskie Przedsi�biorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie uprzejmie informuje mieszka�c�w oraz turyst�w odwiedzaj�cych Krak�w, �e w zwi�zku z obchodami Tygodnia Mobilno�ci oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu zosta�a przygotowana specjalna oferta promocyjna:

W dniach od 16 do 22 wrze�nia 2004 zostanie uruchomiona specjalna linia tramwajowa “0" obs�ugiwana taborem zabytkowym (wagon typu SN2 nr 87). Tramwaj linii "0" b�dzie kursowa� na trasie okr�nej: DAJW�R - Starowi�lna - Poczta G�. - Pl. Wszystkich �wi�tych - Filharmonia - Teatr Bagatela - Dunajewskiego - Basztowa - Dworzec G��wny - Westerplatte - Starowi�lna - DAJW�R wed�ug specjalnego rozk�adu jazdy.

W tramwaju b�dzie prezentowana mobilna wystawa fotografii podsumowuj�cej konkurs "Rower w Kadrze", zorganizowany przez Urz�d Miasta Krakowa - Wydzia� Gospodarki Komunalnej i Ochrony �rodowiska.
Przejazd tramwajem linii specjalnej “0" jest bezp�atny.

W dniu 22 wrze�nia 2004 roku (�roda) obchodzony jest Europejski Dzie� bez Samochodu, w kt�rego obchody po raz pi�ty w��cza si� Miasto Krak�w oraz MPK S.A.

W ramach promocji komunikacji zbiorowej w dniu 22 wrze�nia 2004r. pasa�erowie korzystaj�cy z linii tramwajowych nr 13 i 19 b�d� mogli je�dzi� przez ca�y ten dzie� BEZP�ATNIE.

Szczeg�y i dodatkowe informacje dotycz�ce Tygodnia Mobilno�ci (16 - 22 wrze�nia 2004r.) oraz Europejskiego Dnia bez Samochodu (22 wrze�nia 2004r.) mo�na znale�� na stronach internetowych:
www.mpk.krakow.pl
www.krakow.pl/miasto/mobilnosc

Miejskie Przedsi�biorstwo Komunikacyjne S.A.
w KrakowieInter City