toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-09-13

105 miast zaanga�owanych w Kampani�!

Mi�o nam poinformowa�, �e do Dnia bez Samochodu przyst�pi�o 105 miast (dane na dzie� 13 wrze�nia). Tak wi�c pod wzgl�dem liczby miast zaanga�owanych w kampani� Polska jest obecnie na trzecim miejscu, po Hiszpanii (199 miast) i Austrii(166).

Instytut Spraw ObywatelskichInter City