toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-09-08

Sprawozdanie z II spotkania Koordynator�w Lokalnych

W dniu 7 wrze�nia o godzinie 11:00 odby�o si� w siedzibie Ministerstwa �rodowiska w Warszawie drugie spotkanie informacyjne dla Koordynator�w Lokalnych Kampanii "Dzie� bez Samochodu". Uczestniczy�o w nim 40 os�b z 32 miast zaanga�owanych w kampani�. Na posiedzeniu zaprezentowano i rozdano gad�ety promocyjne (plakat, ulotk�, komiks, naklejk�, p�yt� dla rozg�o�ni radiowych). Om�wiono r�wnie� ankiet� badaj�c� opini� spo�eczn� oraz zaprezentowano warunki konkursu na najlepszego Koordynatora Lokalnego. Ustalono termin nadsy�ania do Instytutu wype�nionych ankiet oraz raport�w z lokalnych obchod�w “Dnia bez Samochodu” na 30 wrze�nia. Posiedzenie by�o tak�e okazj� do zaprezentowania przez poszczeg�lne miasta stanu zaawansowania prac nad organizacj� kampanii na poziomie lokalnym.

Rafa� G�rski
Instytut Spraw ObywatelskichInter City