toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-08-20

W dniu 22 wrze�nia br. gdy�skie trolejbusy kursowa� b�d� jako komunikacja bezp�atna.

Zarz�d Komunikacji Miejskiej w Gdyni informuje, ze w dniu 22 wrze�nia br. gda�skie trolejbusy kursowa� b�d� jako komunikacja bezp�atna. T� inicjatyw� pragniemy w��czy� si� do mi�dzynarodowej akcji "Dzie� bez Samochodu", a tak�e uczci� w ten spos�b 75. rocznic� powstania w Gdyni komunikacji miejskiej oraz zach�ci� mieszka�c�w do korzystania z ekologicznych form transportu.

Olgierd Wyszomirski
Dyrektor Zarz�du Komunikacji MiejskiejInter City