toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-08-19

Skierniewicki Dzie� Bez Samochodu

Serdecznie zapraszamy na Skierniewicki Dzie� Bez Samochodu - Rowerowy Rajd Ekologiczny, kt�ry odb�dzie si� w dniu 22.08.2004 w ramach obchod�w Europejskiego Dnia Bez Samochodu.

Zbi�rka i rejestracja uczestnik�w rajdu odb�dzie si� o godz. 10:30 na parkingu przed nowy budynkiem gimnazjum �w. Wojciech w Makowie (Wojew�dztwo ��dzkie, Powiat Skierniewicki). Na godz. 11:00 zaplanowany jest wyjazd uczestnik�w. Trasa rajdu b�dzie wiod�a przez le�ne tereny mi�dzy Makowem i Skierniewicami. Rowerzy�ci przejad� ok. 20 km w tempie spacerowym. Na trasie rajdu czekaj� nast�puj�ce atrakcje:

 • prelekcja w Centralnej Szk�ce Le�nej przedstawiaj�ca Nadle�nictwo Skierniewice,
 • pokaz sprz�tu wojskowego,
 • pokazy �wicze� Pa�stwowej Stra�y Po�arnej,
 • "Mocne Ch�opy"; "Mocne Baby" zawody szybko�ciowe m�czyzn i kobiet (w przedziale wiekowym do 13 lat i powy�ej 13 lat),
 • zwiedzanie prywatnego skansenu i prezentacja dorobku rze�biarskiego P. Adama G�uszka.

Rajd zako�czy si� w Makowie przy kompleksie le�nym "Zwierzyniec Kr�lewski" festynem otwartym dla wszystkich (tak�e dla nie bior�cych udzia�u w rajdzie), gdzie zaplanowano:

 • degustacj� groch�wki, �urku i .
 • zawody strzeleckie,
 • konkurs odgadywania g�os�w przyrody,
 • konkurs odgadywania drzew wg li�ci,
 • konkurs odgadywania trop�w,
 • konkurs wiedzy przyrodniczo - ekologicznej,
 • losowanie nagrody g��wnej w kategorii m�czyzn i kobiet (2 rowery),
 • przeja�d�ki konne,
 • ta�ce.

Cele rajdu:

 • lokalizacja zagro�e� dla �rodowiska naturalnego,
 • poznanie walor�w krajobrazowych i turystycznych okolic Skierniewic,
 • nawi�zanie ciekawych znajomo�ci,
 • rekreacja w kontakcie z przyrod�,
 • propagowanie "Europejskiego Dnia Bez Samochodu".

Organizatorzy:

 • Stowarzyszenie Przyjaci� Ziemi z/s w Makowie,
 • Stowarzyszenie Przyjaci� Bolimowskiego Parku Krajobrazowego - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej; Budy Grabskie,
 • Liga Ochrony Przyrody - Oddzia� Skierniewice,
 • Urz�d Miasta Skierniewice.
Szczeg�owe informacje na stronie internetowej: www.skierniewice.net.plZ rowerowym pozdrowieniem
Pawe� Sa�ekInter City