toper

Aktualno�ci

trainNR5


2004-08-18

Sprawozdanie z I spotkania Koordynator�w Lokalnych

Sprawozdanie ze spotkania Koordynator�w Lokalnych z dnia 10.08.04

W dniu 10 sierpnia o godzinie 12:00 odby�o si� w siedzibie Ministerstwa �rodowiska w Warszawie pierwsze spotkanie informacyjne dla Koordynator�w Lokalnych Kampanii "Dzie� bez Samochodu".

Na posiedzeniu zaprezentowano gad�ety promocyjne (plakat, ulotk�, komiks, naklejk�, p�yt� dla rozg�o�ni radiowych), kt�re zostan� wys�ane na prze�omie sierpnia i wrze�nia do miast uczestnicz�cych w Kampanii. Uczestnikom rozdano p�yty CD z elektroniczn� wersj� "Poradnika dla w�adz lokalnych" oraz z materia�ami graficznymi potrzebnymi do samodzielnego przygotowania przez miasta w�asnych wersji plakat�w i ulotek.

Na spotkaniu poddano pod dyskusj� projekt ankiety badaj�cej opini� spo�eczn� oraz zaprezentowano warunki konkursu na najlepszego Koordynatora Lokalnego.

Posiedzenie by�o tak�e okazj� do zaprezentowania pomys��w na skuteczn� organizacj� wydarze� na poziomie lokalnym. Osoby reprezentuj�ce miasta, kt�re wzi�y udzia� w poprzednich edycjach Kampanii, podzieli�y si� z pozosta�ymi uczestnikami spotkania swoimi do�wiadczeniami z organizacji "Dnia bez Samochodu".

Ustalenia:

  1. Raport Ko�cowy z obchod�w Kampanii z roku 2003 zostanie rozes�any do zainteresowanych Koordynator�w Lokalnych i zamieszczony na stronie 22wrzesien.org. Raport jest �r�d�em pomys��w na organizacje lokalnych wydarze� Dnia bez Samochodu.
  2. Koordynatorzy Lokalni zostali proszeni o zamieszczenie adresu www.22wrzesnien.org na stronach internetowych swoich miast. Instytut Spraw Obywatelskich jest w posiadaniu banera internetowego Kampanii, kt�ry mo�e wys�a� wszystkim zainteresowanym.
  3. Zgodnie z uwagami otrzymanymi na spotkaniu zostanie poprawiona ankieta dotycz�ca badania opinii spo�ecznej. Poprawione ankiety b�d� rozes�ane przed 22 wrze�nia do ka�dego z miast w liczbie proporcjonalnej do wielko�ci miasta (od 3 do 50 egz.). Koordynatorzy Lokalni maj� za zadanie pozyska� i przeszkoli� ankieter�w, kt�rzy przeprowadz� wywiady z mieszka�cami miast. Nast�pnie wype�nione kwestionariusze powinny by� przes�ane do Instytutu Spraw Obywatelskich.
  4. W konkursie dla najlepszego Koordynatora Krajowego mog� wzi�� udzia� tylko ci koordynatorzy, kt�rzy nade�l� do Instytutu wype�nione ankiety badania opinii spo�ecznej.
  5. Drugie spotkanie dla Koordynator�w Lokalnych odb�dzie si� 7 wrze�nia o godzinie 11:00 w sali 357 r�wnie� w Ministerstwie �rodowiska w Warszawie.

Rafa� G�rski
Koordynator Krajowy
Kampanii "Dzie� Bez Samochodu"Inter City