toper

Aktualno�ci

trainNR5

poprzedni lista nast�pny

2004-07-17

Rusza strona Dnia bez Samochodu

Witamy na stronie internetowej og�lnopolskiej Kampanii "Dzie� bez Samochodu" (DBS). Znajd� tu Pa�stwo wszelkie informacje na temat samej kampanii oraz niezb�dne materia�y informacyjno-promocyjne potrzebne do przeprowadzenia tego przedsi�wzi�cia.

Dzie� bez Samochodu obchodzony jest w Europie od 1998 r., w dniu 22 wrze�nia. W wielu miastach tego dnia organizowane s� imprezy promuj�ce transport publiczny, komunikacj� piesz� i rowerow�. Odbywaj� si� r�wnie� debaty publiczne o konieczno�ci ograniczania ruchu samochodowego.

W Polsce Dzie� bez Samochodu obchodzony b�dzie 22 wrze�nia po raz trzeci. Kampanii patronuje Minister �rodowiska. Koordynacj� krajow� w bie��cym roku prowadzi Instytut Spraw Obywatelskich, przy wsparciu "Magazynu Obywatel" i Federacji Zielonych Grupa Krakowska. Na poziomie lokalnym koordynator�w kampanii wyznaczaj� w�adze miast.

Pierwszy etap przygotowa� do Kampanii zosta� zako�czony w dniu 1 lipca 2004 r. Do 880 prezydent�w i burmistrz�w oraz 120 pozarz�dowych organizacji ekologicznych z ca�ej Polski zosta�y wys�ane pakiety informacyjne (Apel Ministra �rodowiska, Deklaracja Przyst�pienia do DBSu, Karta Europejska, Regulamin Konkursu dla Koordynator�w Lokalnych). Obecnie czekamy na zg�oszenia do udzia�u w imprezie od poszczeg�lnych miast i organizacji spo�ecznych.

Strona internetowa, na kt�rej si� Pa�stwo znajdujecie jest w trakcie ci�g�ej aktualizacji.

Serdecznie zapraszamy do jej odwiedzania.

Rafa� G�rski
Koordynator Krajowy
Kampanii "Dzie� Bez Samochodu"


poprzedni lista nast�pny

Inter City