toper

Aktualno�ci2005-11-09

III spotkanie koordynator�w lokalnych

Szanowni Pa�stwo,

Zapraszamy Pa�stwa na III spotkanie koordynator�w lokalnych.


Spotkanie odb�dzie si� 17 listopada 2005 r. o godzinie 12:00.

Na spotkaniu nast�pi podsumowanie ETZT i EDbS oraz og�oszenie wynik�w i rozdanie nagr�d w konkursie dla koordynator�w lokalnych. Osoby, kt�re zosta�y nagrodzone oraz wyr�nione prosimy o osobiste stawiennictwo.

Organizator:
Instytut Spraw Obywatelskich przy wsp�pracy z Ministerstwem �rodowiska.

Miejsce:
Mi�dzynarodowe Targi Pozna�skie, EKOMEDIA FORUM, Pozna�, ul. G�ogowska 14. Spotkanie rozpocznie si� oficjalnym podsumowaniem Kampanii na g��wnej scenie Targ�w EKOMEDIA FORUM (jest to tzw. „Zielona Scena”) Podsumowanie Kampanii oraz spotkanie z koordynatorami odb�dzie si� w sali seminaryjnej w pawilonie 6 na andresoli (na terenie targ�w).

Czas trwania spotkania:
Oko�o dw�ch godzin.

Zwrot koszt�w podr�y:
Organizator nie zwraca uczestnikom spotka� koszt�w podr�y.

Potwierdzenie uczestnictwa:
Wymagane jest wcze�niejsze potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu. Potwierdzenie nale�y dokona� na trzy dni przed spotkaniem telefonuj�c na nr lub wysy�aj�c e-mail na adres

.