toper

Aktualno�ci2005-09-23

Pierwsze podsumowania

Szanowni Pa�stwo, przedstawiamy kr�tkie podsumowanie tegorocznej Kampanii Europejski Dzie� bez Samochodu oraz Europejski Tydzie� Zr�wnowa�onego Transportu.

W Polsce do Kampanii zaanga�owa�o si� 87 miast z czego:

52 miasta uczestniczy�y w EDBS
26 miast uczestniczy�o w ETZT
9 miast wspiera�o Kampani�.

W kampani� w��czy�o si� kilkana�cie organizacji pozarz�dowych i ponad dziesi�ciu partner�w. Akcja wspierana by�a przez siedmiu sponsor�w a promowana by�a przez szesnastu patron�w medialnych.

Polska pod wzgl�dem ilo�ci zaanga�owanych miast zaj�a 4 miejsce w Europie.

Opr�cz Polski Europejski Dzie� bez Samochodu oraz Europejski Tydzie� Zr�wnowa�onego Transportu odby� si� w 35 krajach:

Austria, Belgia, Brazylia, Canada, Colombia, Chorwacja, Czechy, Dania, Equator, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, W�gry, Islandia, Irlandia, W�ochy, Japonia, �otwa, Liechtenstein, Litwa, Luxembourg, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Serbia i Montenegro, S�owacja, S�owenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Tajwan, Anglia, Wenezuela.

W Europie i na ca�ym �wiecie w Kampanii uczestniczy�o 2200 miast, z czego 324 miasta organizowa�y Europejski Tydzie� Zr�wnowa�onego Transportu, 1067 miast organizowa�o Europejski Dzie� bez Samochodu a 809 wspiera�o Kampanie.