toper

Aktualno�ci2005-09-23

Do urz�du tylko na pieszo.

W dniu 22 wrze�nia br. w Dobrym Mie�cie (Powiat Olszty�ski, Woj. Warmi�sko - Mazurskie) obchodzony by� „Europejski Dzie� Bez Samochodu".

Parking Urz�du Miejskiego by� tego dnia zamkni�ty, wszyscy pracownicy Urz�du przyszli do pracy pieszo. Na parkingu odbywa�y si� imprezy tematyczne zwi�zane z "Dniem bez samochodu", w kt�re zostali w��czeni uczniowie 3 szk� podstawowych z Dobrego Miasta.

Organizatorem uroczysto�ci by� Referat Promocji, Rozwoju Lokalnego i Funduszy Strukturalnych Urz�du Miejskiego w Dobrym Mie�cie.

Edyta Koz�owska - Koordynator Lokalny