toper

Aktualno�ci2005-09-21

W�oscy rowerzy�ci mog� je�dzi� pod pr�d!

W mie�cie Reggio Emilia w �rodkowych W�oszech kierowcy musz� zwraca� szczeg�ln� uwag� na rowerzyst�w. Na ulicach jednokierunkowych rowerzy�ci jad�cy pod pr�d, nie mog� ju� budzi� gniewnych reakcji u zmotoryzowanych.

W�adze miejskie, maj�c na uwadze pozytywny wp�yw na stan �rodowiska, staraj� si� zach�ci� mieszka�c�w do przesiadki z samochodu na rower. Dlatego oficjalnie zezwolili rowerzystom na jazd� pod pr�d ulicami jednokierunkowymi.

"Ta decyzja ma r�wnie� aspekty formalno-prawne" - cytuje we wtorek "La Repubblica" autora tego niecodziennego przepisu. - "W razie wypadku jeszcze �atwiej b�dzie mo�na poci�gn�� do odpowiedzialno�ci kierowc� samochodu".

Nie wszystkim cz�onkom rady miejskiej podoba si� to rozwi�zanie; kilku zapowiedzia�o nawet zaskar�enie przepisu do s�du, bowiem - jak podkre�laj� - Reggio Emilia nie jest przecie� niezale�n� republik�, w�adn� uchwala� w�asne zasady ruchu drogowego.

Wirtualna Polska (www.wp.pl)