toper

Aktualno�ci2005-09-22

Obywatelski Dzie� bez Samochodu

Mimo �e W�adze Miasta Bia�ystok oficjalnie nie w��czy�y si� w obchody Dnia bez Samochodu, jednak Zarz�d Dr�g i Transportu oraz Bia�ostocka Masa Krytyczna organizuj� wiele imprez promuj�cych Kampani�.

Bezp�atne przejazdy komunikacj� miejsk�

Zarz�d Dr�g i Transportu Urz�du Miejskiego w Bia�ymstoku popieraj�c inicjatyw� "Europejski Dzie� bez Samochodu" pragnie zach�ci� do skorzystania w dniu 22 wrze�nia 2005r. (czwartek) z bezp�atnych przejazd�w autobusami komunikacji miejskiej na podstawie wa�nego dowodu rejestracyjnego pojazdu.

22 wrze�nia [czwartek] odb�dzie si� festyn rowerowy z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Impreza rozpocznie si� o 16.00 pod Teatrem W�gierki.

Podczas imprezy przewidziane s� r�ne konkursy [nagrody sponsorowane przez bia�ostockie sklepy rowerowe], wystawy zdj�� rowerowych, pokaz ekwilibrystyki rowerowej oraz autobus komunikacji miejskiej, kt�ry b�dzie mo�na pozna� od podszewki, oraz wiele innych atrakcji.

O 18.00 spod Teatru wystartuje przejazd rowerowy. Tempo jak i d�ugo�� trasy nie sprawi problemu �adnemu rowerzy�cie, wi�c zapraszamy do udzia�u ka�dego, niezale�nie od wieku i roweru. B�dzie ju� ciemno, wi�c pami�tajcie o lampkach. Je�eli kto� nie ma - b�dzie m�g� na festynie kupi� po dobrych cenach. Trasa: Plac - Rynek Ko�ciuszki - Suraska - Liniarskiego - Lipowa - Plac Niepodleg�o�ci - Al. Pi�sudskiego - Sienkiewicza - Warszawska - Piastowska - Branickiego - Plac.

Po przeje�dzie przewidziany jest pokaz film�w rowerowych trwaj�cy oko�o godziny.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

Wiecej informacji:
http://www.masa.miasto.bialystok.pl