toper

Aktualno�ci2005-09-22

"Obiecuj�, �e w przysz�ym roku co� wymy�limy" - Warszawa

W Warszawie nie zostanie przeprowadzona ekologiczna akcja.

W Gda�sku i Wroc�awiu mo�na dzi� je�dzi� komunikacj� miejsk� za darmo. A w stolicy na dzi� zaplanowano kontrole bilet�w. Miasto zapomnia�o o dniu bez auta.

"Do pracy bez samochodu!" – pod takim tytu�em rusza w Polsce czwarta edycja europejskiej akcji ekologicznej. Bierze w niej udzia� 930 miast z Europy w tym 87 miast z Polski. Nie ma w�r�d nich Warszawy.
– "Chcemy przede wszystkim promowa� zr�wnowa�ony transport na terenach miejskich" – t�umaczy w troch� niezrozumia�y spos�b Rafa� G�rski, krajowy koordynator akcji.

Tak naprawd� chodzi mu o to, aby mieszka�cy miast korzystali cz�ciej z kolei miejskiej, autobus�w i tramwaj�w. Tym samym mniej os�b b�dzie porusza� si� po miastach autami i mniej b�dzie kork�w.

Tydzie� imprez

Najwi�ksze miasta w Polsce, pr�cz stolicy, potraktowa�y akcj� powa�nie. Zamkn� niekt�re ulice dla ruchu aut i jednocze�nie otworz� je dla pieszych i rowerzyst�w. We Wroc�awiu akcja trwa ju� od tygodnia. Miasto organizowa�o imprezy rowerowe, pikniki i konkursy dla mieszka�c�w. Specjalna ekipa mierzy�a ha�as i zanieczyszczenie powietrza spowodowane ruchem samochodowym. Wyniki badania zostan� przedstawione dzi�. Maj� u�wiadomi� wroc�awianom, �e auta szkodz� �rodowisku i zdrowiu ludzi. W ramach dnia bez samochodu we Wroc�awiu mo�na dzi� za darmo je�dzi� komunikacja miejsk� po ca�ym mie�cie.

Darmowe bilety

Tak� niespodziank� dla swoich mieszka�c�w przygotowa� r�wnie� Gda�sk. By skorzysta� z darmowego przejazdu, trzeba pokaza� dow�d rejestracyjny auta. W �odzi ka�dy, kto korzysta z miesi�cznego biletu komunikacji miejskiej, mo�e wzi�� udzia� w losowaniu nagr�d m.in. roweru. A wszyscy mieszka�cy od tygodnia maj� do wyboru najr�niejsze imprezy – od wystaw fotograficznych po zawody w przeci�ganiu tramwaj�w przez strongman�w.

Warszawa za biedna

Sto�eczni urz�dnicy t�umacz�, �e nie mogli dzi� wy��czy� z ruchu samochodowego �adnej ulicy, bo wystarczaj�co wiele jest ju� zablokowanych w zwi�zku z remontami. Na zwolnienie mieszka�c�w miasta z op�at za bilety stolicy za� nie sta�.

– "Ale je�li chodzi o promowanie dnia bez samochodu przez organizowanie imprez dla warszawiak�w, to bij� si� w piersi. Obiecuj�, �e w przysz�ym roku co� wymy�limy" – m�wi wiceprezydent stolicy Andrzej Urba�ski.

Honor stolicy ratowa� dzi� b�dzie wiceprezydent W�adys�aw Stasiak, kt�ry do pracy w urz�dzie przyjedzie rowerem oraz Warszawska Kolej Dojazdowa (WKD). – Dzi� ka�dy kto poka�e w kasie dow�d rejestracyjny, b�dzie upowa�niony do zakupu biletu z 50-procentow� zni�k� – m�wi Aneta P�szkel z WKD.

Maciej Czerski, Jolanta Moli�ska
�ycie Warszawy